Urasaki Sensei morre aos 80 anos

Naohide Urasaki fundou a filial brasileira do grupo de taikô Ryukyu Koku Matsuri Daiko